C MORE PALVELUN KÄYTÖN YLEISET EHDOT

1. Yleistä

C More.fi on internet-pohjainen palvelu, jonka käytössä sovelletaan ensisijaisesti MTV OY:n sähköisten palvelujen yleisiä käyttöehtoja ja rekisteriselostetta. C More (”Palvelu”) on C More Filmin jakelija suoratoistoa (streaming) käyttäen internetin ja langattoman verkon kautta osoitteessa www.cmore.fi (”Verkkosivu”). Päästäkseen käyttämään Palvelua käyttäjän (”Asiakas”) on luotava käyttäjätili, solmittava sisällön ostamista koskeva sopimus sekä hyväksyttävä MTV OY:n sähköisten palvelujen yleiset käyttöehdot (”Yleiset Ehdot”). Yleiset Ehdot muodostavat, yhdessä muiden ja Palvelun sisällön oston ja käytön yhteydessä ilmenevien ehtojen kanssa, sopimuksen MTV Oy:n (Y-tunnus: 1093944-1, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki, puh. 010 300 300, jäljempänä ”MTV”) ja Asiakkaan välillä Palvelun käyttämisestä (”Sopimus”). Asiakkaan on oltava 18 vuotta täyttänyt voidakseen solmia Sopimuksen. Asiakas vastaa siitä, että Asiakaan käyttäjätilin luomisen yhteydessä antamat tiedot ovat oikein sekä siitä, että Asiakas päivittää muuttuneet tietonsa Palveluun. Asiakas vastaa siitä, ettei kukaan muu saa Asiakkaan kirjautumistietoja ja salasanaa käyttöönsä. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava MTV:lle, mikäli Asiakas tietää tai epäilee, että joku on saanut käyttöönsä kirjautumistietoja tai salasanan.

2. Palvelun käytön tekniset ja maantieteelliset edellytykset

Palvelun käyttöä varten Asiakas tarvitsee asianmukaisen laitteiston, ohjelmiston sekä verkkokapasiteetin. MTV ei vastaa virheistä ja/tai myöhästymisistä, jotka johtuvat siitä, ettei Asiakkaalla ole asianmukaista laitteistoa ohjelmistoa ja/tai verkkokapasiteettia. Asiakas voi vastaanottaa sisältöä eri vastaanottimilla. Toistaiseksi vastaanottaminen on kuitenkin mahdollista vain laitteistolla, joissa on Windows- tai OS X-käyttöjärjestelmä. Asiakkaalla ei ole oikeutta rekisteröidä enempää kuin neljä (4) vastaanotinta, eikä tämä voi koskaan samanaikaisesti vastaanottaa sisältöä Palvelusta useammalla kuin yhdellä (1) vastaanottimella. MTV pidättää oikeuden muuttaa teknisiä vaatimuksia aika ajoin. Asiakkaalla on oikeus vastaanottaa sisältöä Palvelusta vain Asiakkaan oleskellessa Suomessa.

3. Hinta, maksu ja maksutietojen käsittely

Sisältö ostetaan kestotilauksena. Tilaus tehdään 30 päivän jaksoissa (”Tilauskausi”). Tilausmaksu suoritetaan etukäteen siihen asti, kunnes Asiakas irtisanoo tilauksen. Tilausmaksu suoritetaan joko veloittamalla Asiakkaan ilmoittamaa luottokorttia tai muulla Asiakkaan ja MTV:n sopimalla tavalla. Uudistetun Tilauskauden tilausmaksu erääntyy voimassa olevan Tilauskauden viimeisenä päivänä. Sisällön hinta ilmenee Verkkosivuilta löytyvästä kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta. Kaikki hinnat on ilmoitettu arvonlisäverollisina ja euroissa (EUR). Sisällön hinnan lisäksi Asiakkaan on maksettava Asiakkaan ja verkko-operaattorin välinen kulloinkin voimassa oleva maksu. Sisällön ostohinta maksetaan MTV:n kulloinkin käyttämän maksujen välittäjän kautta. Asiakas voi maksaa luottokortilla (VISA tai MasterCard) tai muulla Asiakkaan ja MTV:n sopimalla tavalla. Asiakkaan on otettava huomioon, että eri maksutapojen käyttöä saattavat koskea näihin liittyvät ehdot ja niiden käyttöön saattaa liittyä lisämaksuja. MTV ei tarjoa tietoa Asiakkaalle näistä ehdoista. Asiakkaan luottokortin tiliotteessa kauppa kirjataan “CMORE”. Asiakas vastaa siitä, että tilillä, jolta tämän Sopimuksen mukainen tilausmaksu veloitetaan eräpäivänä, on riittäviä varoja kulloinkin sovitun tilausmaksun kattamiseen. Maksun viivästyessä MTV:lla on oikeus veloittaa korkolain mukaista viivästyskorkoa, lainmukaista muistutusmaksua ja sovellettavaa perintämaksua. MTV:lla on lisäksi oikeus välittömästi irtisanoa Sopimus kokonaan tai osittain ja/tai muulla tavalla rajoittaa Asiakkaan pääsyä Palveluun.

4. Tilauksen automaattinen uusiminen

Tilaus uusitaan automaattisesti siten, että Tilauskautta jatketaan 30 päivällä, ellei Asiakas ole irtisanonut Tilaustaan. Tämä tarkoittaa sitä, että MTV jatkaa tilausmaksujen veloittamista kohdan 3 mukaisesti kunnes Asiakas irtisanoo tilauksen.

5. Kuluttajansuojalain säännöt etämyynnistä ja peruuttamisoikeuden rajoitukset

Sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevia sääntöjä. Tämä tarkoittaa mm. että Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Sopimus (peruuttamisoikeus) 14 päivän kuluessa (peruuttamisaika) Sopimuksen tekemisestä. Asiakkaan on ennen peruuttamisajan päättymistä oltava yhteydessä Palvelun asiakaspalveluun voidakseen käyttää peruuttamisoikeutta. On kuitenkin otettava huomioon, että peruuttamisoikeutta on rajoitettu. Kun Asiakas kirjautuu Palveluun ja alkaa käyttää suoratoistoa ensimmäisen kerran, hän antaa suostumuksensa siihen, että MTV aloittaa Palvelun suorittamisen ennen peruuttamisajan päättymistä. Tämä tarkoittaa, ettei Asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta siitä lähtien, kun hän ottaa ensimmäisen kerran suoratoiston käyttöönsä.

6. Kampanjat

MTV saattaa tarjota uusille käyttäjille mahdollisuuden tietyn ajan (”Kampanjajakso”) käyttää Palvelua alennettuun hintaan. Oikeus hyödyntää kampanjatarjousta edellyttää sitä, että (i) Asiakas tai kukaan Asiakkaan taloudessa ei ole hyödyntänyt vastaavaa kampanjatarjousta edellisen kuuden (6) kuukauden aikana (ii) eikä Asiakas ole ollut Asiakkaana edellisen kolmen (3) kuukauden aikana. Tässä kohdassa mainittujen ehtojen lisäksi kampanjatarjoukseen voi liittyä muita erinäisiä Verkkosivuilla mainittuja ehtoja. Ellei Asiakas ole nimenomaisesti irtisanonut tilausta ennen Kampanjajakson päättymistä, Asiakkaalta laskutetaan tilausmaksu, jonka MTV on ilmoittanut olevan voimassa Kampanjajakson jälkeen. Tämä tarkoittaa myös, että MTV veloittaa tämän tilausmaksun kunnes Asiakas irtisanoo tilauksen tai MTV ilmoittaa Asiakkaalle uuden tilausmaksun.

7. Tilausmaksun muuttaminen

MTV:lla on oikeus muuttaa tilausmaksua (myös Kampanjajakson aikana) ilmoittamalla Asiakkaalle muutoksesta kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaan astumista. Ilmoitus julkaistaan Verkkosivuilla tai lähetetään sähköpostilla Asiakkaalle.

8. Palvelun käyttäminen

Asiakas vastaa siitä, ettei Palvelua käytetä voimassaolevien lakien vastaisesti, ja että Palvelua käytetään vain henkilökohtaisessa ja yksityisessä tarkoituksessa. Kaikki aineisto, jota Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää Palvelun kautta, on Suomen ja kansainvälisen tekijänoikeudellisen lainsäädännön sekä muun sovellettavan lainsäädännön suojaamaa. Asiakas ei saa hyödyntää Palvelun kautta saamaansa aineistoa tekijänoikeuslainsäädännön, muun sovellettavan lainsäädännön tai tämän Sopimuksen vastaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa, ettei Asiakas saa levittää tai kopioida aineistoa taikka saattaa sitä yleisön saataville taikka käyttää aineistoa kaupallisesti. Asiakas ei saa sallia toisen henkilön käyttävän hänen kirjautumistietojaan. Asiakas ei saa kiertää, poistaa, muuttaa eikä muulla tavalla vaikuttaa MTV:n Palvelun suojaamiseen käytettävään tekniikkaan ja/tai turvajärjestelmiin. Asiakkaan toiminta tämän 8. kohdan vastaisesti on aina pidettävä olennaisena sopimusrikkomuksena ja katsottava oikeuttavan MTV:n irtisanomaan Sopimuksen välittömin vaikutuksin ja estää Asiakkaalta Palvelun käyttö ilman suoritetun korvauksen palautusvelvollisuutta. Toiminta saattaa myös johtaa Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuuteen. MTV pidättää oikeuden myös muutoin Asiakkaan rikkoessa tätä Sopimusta estää Asiakasta käyttämästä Palvelua ilman suoritetun korvauksen palautusvelvollisuutta.

9. Sopimaton sisältö

Palvelussa voi olla sisältöä, joka on sopimatonta tai jota voidaan pitää sopimattomana alaikäisille tai muille. Asiakas vasta siitä, etteivät alaikäiset vastaanota sopimatonta sisältöä Asiakkaan käyttäjätilin kautta.

10. Reklamaatio

Mikäli Asiakas pitää Palvelua virheellisenä tai Palvelun toimitusta viivästyneenä Asiakkaan on jätettävä reklamaationsa sähköpostin välityksellä tai lähettämällä kirje Palvelun asiakaspalveluun kahden (2) kuukauden kuluessa virheen tapahtumisesta. Asiakaspalvelun yhteystiedot ilmenevät Verkkosivuilta. Reklamaatiossa Asiakkaan on ilmoitettava esimerkiksi mitä sisältöä reklamaatio koskee (elokuva, jakson osa jne.), virheen/viivästyksen päivämäärä ja kellonaika, Asiakkaan käyttämä verkko-operaattori, Asiakkaan postiosoite, virhettä/viivästystä koskeva yksityiskohtainen selostus jne. Asiakkaan on lisäksi aina liitettävä reklamaatioonsa tilausta koskeva kuitti.

11. Uutiskirjeet

MTV haluaa tarjota Palvelun käyttäjille mahdollisimman korkealaatuisen käyttökokemuksen. Palvelun käyttäjä antaa Palvelun verkkosivulla rekisteröityessään luvan lähettää Palvelun sisältöihin liittyvän uutiskirjeen antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Uutiskirjeen sisältö koostuu Palvelun sisältöihin, hinta- ja tarjoustietoihin liittyvistä asioista, lisätiedoista Palvelun yhteistyökumppaneista sekä MTV:n omista maksullisista TV-sisällöistä.

12. Sosiaaliset mediat

Palvelu saattaa mahdollistaa sen, että Asiakas integroi toimintoja Palveluun hyödyntäen muiden tahojen verkkopalveluiden kuten Twitterin tai Facebookin (”Sosiaaliset Mediat”) toimintoja esimerkiksi sallimalla, että muut saavat tietoa Asiakkaan profiilista Palvelussa sekä linkkien jakamisen muiden Palvelun käyttäjien kanssa. Mikäli Asiakas valitsee tällaisen toiminnon aktivoinnin, on mahdollista että Asiakkaan profiili näkyy Palvelussa. Asiakas hyväksyy, ettei MTV vastaa sisällöstä, joka on integroitu Sosiaalisiin Medioihin. MTV pidättää kuitenkin oikeuden välittömin vaikutuksin sulkea Palvelu kokonaan tai osittain mikäli Asiakas käyttää Palvelua yhdessä Sosiaalisen Medioiden kanssa tavalla, jota MTV pitää moitittavana, kuten esimerkiksi (i) julkaisemalla tai luomalla sisältöä, joka käsittää panettelua, solvausta, häirintää tai kiusaamista tai joka on muulla tavalla loukkaavaa tai moitittavaa, (ii) lähettämällä roskapostia muille käyttäjille ja/tai (iii) muutoin tekemällä jotain lain- ja/tai muiden säännösten vastaista.

13. Sopimuskausi ja irtisanominen

Sopimus on voimassa Tilauskauden ajan ja jatkuu automaattisesti edellä kohdan 4 mukaisesti, ellei Asiakas irtisano tilaustaan. Asiakas saa irtisanoa tilauksensa milloin tahansa lähettämällä kirjallisen ilmoituksen (sähköposti tai kirje) Palvelun asiakaspalveluun. Suoritettua tilausmaksua ei kuitenkaan palauteta. MTV voi, sen lisäksi mitä kohdassa 8 todetaan, irtisanoa Sopimuksen välittömin vaikutuksin mikäli (i) MTV päättää sulkea Palvelun kokonaan tai osittain, (ii) MTV päättää muuttaa Palvelua ja/tai sisältöä olennaisesti tai (iii) MTV:lla on muu perusteltu syy irtisanoa Sopimus. MTV irtisanoo Sopimuksen sähköpostilla, puhelimitse tai ilmoittamalla irtisanomisesta Verkkosivuilla. Mikäli MTV irtisanoo Sopimuksen kohtien (i)-(iii) mukaisesti MTV:n tulee palautta Asiakkaalle tämän suorittama korvaus siltä osin kuin se kohdistuu Sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan.

14. Yleisten Ehtojen, Palvelun ja sisällön muuttaminen sekä Sopimuksen siirtäminen

MTV pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa Yleisiä Ehtoja, Palvelua ja/tai Palvelun sisältöä. Ilmoitus Yleisten Ehtojen sellaisesta muutoksesta, joka ei ole Asiakkaan ilmeiseksi eduksi, lähetetään yleensä sähköpostilla tai julkaistaan Verkkosivuilla. Tästä johtuen Asiakasta kehotetaan säännöllisesti päivittämään tietonsa Verkkosivujen kautta. Mikäli Asiakas ei hyväksy ilmoitusta Yleisten Ehtojen sellaisesta muuttamisesta, joka ei ole Asiakkaan ilmeiseksi eduksi, Asiakkaalla on oikeus irtaantua Sopimuksesta muutosta koskevilta osin siitä päivästä alkaen jolloin muutos astuu voimaan. Asiakkaalla on oikeus saada takaisin suorittamansa korvaus, siltä osin kuin se kohdistuu Sopimuksen muutoksen voimaan astumisen jälkeiseen aikaan. Ellei Asiakas 30 päivän kuluessa muutosilmoituksesta ilmoita MTV:lle halustaan irtaantua Sopimuksesta, katsotaan, että Asiakas on hyväksynyt muutoksen. Myös siinä tapauksessa, että Asiakas jatkaa Palvelun käyttöä Yleisten Ehtojen, Palvelun ja/tai Palvelun sisällön muutoksen astuttua voimaan, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen muutoksen. MTV:lla on oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle.